Monday, 14/10/2019 - 10:32|
Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường!

Phân công giáo viên các lớp tháng 01, tháng 02 năm 2019

.

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN

 
       

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 3 THÁNG 01/2019

 

(14/01/2019 - 18/01/2019)

 
       

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

 

Giáo viên 1

Giáo viên 2

 

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

Nguyễn Thị Duyên

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

 

GV Hoài nghỉ TS

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Thúy

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

 

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

 

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

Lê Thị Hồng Hạnh

 

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Lan

 

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

 

 

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

 
       

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 4 THÁNG 01/2019

 

(21/01/2019 - 25/01/2019)

 
       

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

 

Giáo viên 1

Giáo viên 2

 

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

 

 

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

Nguyễn Thị Duyên

GV Hoài nghỉ TS

 

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Thúy

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

 

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

Lê Thị Hồng Hạnh

 

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

 

 

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

Nguyễn Thị Lan

 

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

 
       
       

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN

 
       

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 5 THÁNG 01/2019

 

(28/01/2019 - 01/02/2019)

 
       

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

 

Giáo viên 1

Giáo viên 2

 

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

 

 

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

Nguyễn Thị Duyên

 

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

Hoàng Thị Huê

GV Hoài nghỉ TS

 

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

 

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

Nguyễn Thị Thúy

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

 

 

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Lan

 

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

Lê Thị Hồng Hạnh

 

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN

      

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 1 THÁNG 02/2019

(04/02/2019 - 08/02/2019 Nghỉ Tết Nguyên Đán)

      

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 2 THÁNG 02/2019

(11/02/2019 - 15/02/2019)

      

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

Giáo viên 1

Giáo viên 2

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

 

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

Nguyễn Thị Duyên

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

Giáp Thị Yến

GV Hoài nghỉ TS

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Thúy

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

Lê Thị Hồng Hạnh

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Lan

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

 

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

      
      

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 3 THÁNG 02/2019

(18/02/2019 - 22/02/2019)

      

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

Giáo viên 1

Giáo viên 2

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

Nguyễn Thị Duyên

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

 

GV Hoài nghỉ TS

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Thúy

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

 

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

Lê Thị Hồng Hạnh

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

 

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

Nguyễn Thị Lan

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

      

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CÁC LỚP TUẦN 4 THÁNG 02/2019

(25/02/2019 - 01/3/2019)

      

STT

Tên lớp

Cơ sở

Giáo viên

Ghi chú

Giáo viên 1

Giáo viên 2

1

5 tuổi A1

CS 1

Bùi Thị Bích Hà

Giáp Thị Yến

 

2

5 tuổi A2

Trần Thị Vân

Hoàng Thị Huê

 

3

5 tuổi A3

Nguyễn Thị Lập

 

 

4

5 tuổi A4

Đỗ Thị Thanh

Nguyễn Thị Duyên

GV Hoài nghỉ TS

5

5 tuổi A5

CS 2

Nguyễn Thị Nam

Lê Thị Hoàn

 

6

5 tuổi A6

Mông Thị Điệp

Trịnh Thị Phượng

 

7

5 tuổi A7

Đặng Thị Hồng

Thân Thị Kim Trang

 

8

4 tuổi B1

CS1

Nguyễn Thị Hiền

 

 

9

4 tuổi B2

Đỗ Thị Kim Dung

 

 

10

4 tuổi B3

Vũ Thị Vân Dung

Nguyễn Thị Thúy

 

11

4 tuổi B4

CS 2

Giáp Thúy Nga

 

 

12

4 tuổi B5

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Lan

 

13

4 tuổi B6

Trần Thị Liên

Lê Thị Hồng Hạnh

 

14

3 tuổi C1

CS 1

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hằng

 

15

3 tuổi C2

Trịnh Thị Thủy

Hướng Thị An

 

16

3 tuổi C3

Ngô Thị Hồng Diệp

Giáp Thị Như Hoa

 

17

3 tuổi C4

CS 2

Nguyễn Thị Thinh

Phạm Thị Hồng

 

18

3 tuổi C5

Nguyễn Thị Liệu

Dương Thị Huyền

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 363
Hôm qua : 601
Tháng 10 : 15.206
Năm 2019 : 230.252